Co trzeba wiedzieć o KPiR?

Prowadzenie KPiR – Księga Przychodów i Rozchodów – to narzędzie księgowe, które służy do ewidencjonowania  operacji gospodarczych w formie uproszczonej. W KPiR rejestruje się przychody ze sprzedaży, zakupione towary i materiały oraz wydatki. Wykazuje się w niej również koszty prac badawczo-rozwojowych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie podstawy opodatkowania. Każde wydarzenie, które prowadzi do zmiany bilansu przychodów i rozchodów, ewidencjonuje się chronologicznie. Co powinna zawierać KPiR oraz kiedy jest wymagana?

Co musi zawierać KPiR i kto ma obowiązek ją prowadzić?

Kto pomaga założyć KPiR w Poznaniu?

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów ma każda osoba fizyczna, posiadająca dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczająca się w oparciu o podatek liniowy. KPiR muszą również prowadzić spółki jawne i cywilne osób prywatnych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody nie przekroczyły 2 milionów euro. Osoby, które rozliczają się w oparciu o podatek zryczałtowany lub prowadzą księgi rachunkowe, nie mają obowiązku prowadzenia KPiR. Obowiązku tego nie mają również adwokaci, rolnicy niezatrudniający pracowników lub rolnicy, prowadzący działalność gospodarczą, ale których przychód nie przekracza 820 zł. Istnieją również wyjątki, zwalniające osoby zobligowane do prowadzenia całości bądź części KPiR, ze względu na zasięg prowadzonej działalności lub stan zdrowia osoby, która prowadzi działalność. Prowadzenie KPiR można zlecić księgowej lub biurze rachunkowemu – nie musi tego robić właściciel firmy.

 

Co powinna zawierać KPiR?

Nawet, jeżeli naszą księgę przychodów i rozchodów prowadzi doświadczone biuro rachunkowe, warto wiedzieć, co powinno się w niej znaleźć. Przede wszystkim każdą transakcję rejestruje się w KPiR pojedynczo, zaraz po jej zakończeniu lub – w przypadku biura rachunkowego – do 20tego dnia każdego miesiąca. KPiR występuje w formie papierowej lub elektronicznej. Każdą księgę wypełnia się zgodnie z określonym systemem – zazwyczaj w formie tabeli, opisanej specyfikacją podatkową. Księgowi zazwyczaj podsumowują ją co miesiąc, co pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów. Zgodnie z rozporządzeniem z 2003 roku, KPiR zawiera 17 kolumn. Wpisy dokonywane są w języku polskim oraz w walucie polskiej, a wszystkie karty księgi papierowej muszą być ponumerowane i zbroszurowane. W kolumnach zawarte są kolejno takie dane, jak data wydatku lub przychodu, numer faktury, dane kontrahentów i rodzaj transakcji, wartość sprzedaży, przychody uzyskane spoza sprzedaży, zakup materiałów produkcyjnych i towarów handlowych, a także ich koszty. W tabeli KPiR powinny się także znaleźć informacje o pensjach pracowników oraz koszty, związane z działalnością badawczo-rozwojową.

Co trzeba wiedzieć o KPiR?
google logo
youtube logo
instagram logo
pinterest logo
goldenline logo
allegro logo
linkedin logo