Zatrudnienie cudzoziemca a kwestie ubezpieczeniowe


Nauka nowego pracownikaW dzisiejszych czasach, kiedy mówimy, że świat to globalna wioska, praca poza granicami państwa, którego jest się obywatelem, to właściwie już normalna sprawa. Chociaż kiedyś było to marzeniem, często trudnym do zrealizowania, dzisiaj opiera się to na świadomie podjętej decyzji i uzyskaniu pozwolenia na pracę dla cudzoziemca. Jednak sprawą bardzo istotną w tym temacie są przepisy prawne związane z zatrudnieniem obcokrajowca. Chodzić tutaj może zarówno o podatki, ale także – a może przede wszystkim – o kwestie ubezpieczeniowe związane z takim pracownikiem. To przecież bardzo ważna sprawa, szczególnie w sytuacji, gdy zdarzy się jakiś wypadek. Jak zatem wygląda sprawa z ubezpieczeniem zatrudnionego cudzoziemca i czy w ogóle jest to obowiązkowe?

 

Ubezpieczenie pracownika z zagranicy – kwestia indywidualna

Na samym początku warto zaznaczyć, że przepisy regulujące kwestie ubezpieczenia pracownika z zagranicy są dość skomplikowane, ponieważ zawierać mogą różne wyjątki i z różnych względów ulegać nowelizacji.  Wynika to przede wszystkim z faktu, że Polska należy do Unii Europejskiej i już sam ten fakt powoduje, że przepisy regulujące kwestie związane z ubezpieczeniem cudzoziemca uzależnione mogą być w dużej mierze od tego, z jakiego kraju cudzoziemiec ten pochodzi, czyli czy jest on obywatelem kraju także należącego do Unii Europejskiej czy też innego – niezrzeszonego w Unii. Jeszcze inną sprawą są umowy międzynarodowe zawierane indywidualnie z każdym innym krajem, z którym – w tym wypadku Polska – utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Zatem sytuację związaną z zatrudnieniem obcokrajowca i kwestiami ubezpieczeniowymi z tym związanymi każdorazowo należy rozpatrywać bardzo indywidualnie. Warto więc skorzystać z pomocy firm zajmujących się tą tematyką, ponieważ to właśnie one znają dobrze obowiązujące w tym temacie aktualne przepisy i często oferują także całościową obsługę formalności urzędowo-prawnych z tym związanych.

 

Czy ubezpieczenie pracownika z zagranicy jest obowiązkowe?

Bez względu na obowiązujące umowy międzynarodowe, właściwie w większości przypadków ubezpieczenie zatrudnionego w Polsce cudzoziemca jest obowiązkowe. Wynika to z ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13.10.1998 roku. Zgodnie z art. 6 ust. 1 tejże ustawy, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego podlegają wszystkie osoby, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są między innymi pracownikami, zleceniobiorcami czy prowadzą pozarolniczą działalność. Zatem przepisy tej ustawy nie uzależniają obowiązku objęcia polskim systemem ubezpieczeniowym od posiadanego obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy pobytu. Każdy fakt zawarcia z polskim podmiotem, między innymi stosunku pracy czy też innej umowy oraz legalne wykonywanie tej pracy na obszarze Polski, wymaga obowiązkowego ubezpieczenia pracownika, bez względu na jego obywatelstwo. Jak już zaznaczyliśmy, różnić mogą się jedynie pewne szczegóły prawne oraz sposób i forma ubezpieczenia pracownika będącego cudzoziemcem.

 

Ubezpieczenie pracownika z zagranicy – wyjątki

Oczywiście, jak to w kwestiach prawnych bywa, istnieją pewne wyjątki od obowiązkowego ubezpieczenia pracownika niebędącego obywatelem Polski a pracującego dla Polskiej firmy. Wspomniana już ustawa o Systemie Ubezpieczeń Społecznych określa między innymi, że cudzoziemiec zatrudniony w Polsce nie będzie podlegał polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych, jeśli obowiązek taki wyklucza umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną lub prawo wspólnotowe. Innym przypadkiem, w którym cudzoziemiec nie podlega ubezpieczeniom społecznym jest sytuacja, w której pobyt takiej osoby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i która jest zatrudniona w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. Zaznaczyć należy, że wymienione warunki powinny występować równocześnie. Polskim przepisom o ubezpieczeniu społecznym nie podlegają także obcokrajowcy zatrudnieni przez polskie podmioty, ale miejsce wykonywania ich pracy określono poza granicami Polski. Wynika to z faktu, że jeśli miejsce pracy zostało określone poza granicą Polski i tam wykonuje on swoją pracę, to zatrudniony cudzoziemiec nie jest pracownikiem na obszarze Polski, a więc polskie przepisy go nie dotyczą.

Takich wyjątków może być jeszcze więcej, zatem zatrudniając obcokrajowca warto bardzo dokładnie przyjrzeć się temu tematowi i aktualnie obowiązującym przepisom.

Zobacz również: Jakie podatki muszą płacić polscy przedsiębiorcy?