Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców


Wypełnianie dokumentuChcąc zatrudnić cudzoziemca do pracy, trzeba spełnić kilka ważnych warunków formalnych, które umożliwią obcokrajowcowi wykonywanie obowiązków wynikających z umowy o pracę legalnie, a z punktu widzenia pracodawcy polskiego, nie narażą go na kary czy upomnienia w wyniku zatrudniania obcokrajowców. Jeśli chodzi o kompletowanie dokumentacji dla cudzoziemca chcącego podjąć pracę w Polsce, istnieje kilka rodzajów zezwoleń o pracę. Wszystkie są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Zobaczmy, jakie rodzaje zezwoleń na pracę czekają na obcokrajowca?

 

Jakie wyróżniamy rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców?

W przypadku pracy cudzoziemców na terenie Polski można mówić o następujących typach zezwoleń:

zezwolenie A – dotyczy cudzoziemca pracującego na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zezwolenie B – dotyczy obcokrajowca, który podjął się pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji. Zezwolenie to dotyczy również sytuacji, kiedy cudzoziemiec będzie prowadził sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;

zezwolenie C – czyli cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy

zezwolenie D – dotyczy cudzoziemca, pracującego u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi,

zezwolenie E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4;

zezwolenie S – dla cudzoziemca wykonujące pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, wymagany jest w przypadku pracy sezonowej – np. w rolnictwie, turystyce czy ogrodnictwie. Warto wiedzieć, że dokument ten ma charakter czasowy, (zgodnie z datami ujętymi we wniosku), o zezwolenie ubiega się pracodawca, nie cudzoziemiec, a wydaje je wojewoda.

 

Co warto jeszcze wiedzieć?

Zakres zezwolenia, jak i termin jego obowiązywania jest określany przez urząd wojewódzki właściwy ze względu na adres siedziby pracodawcyZezwolenie na pracę dla obcokrajowca cechuje się kilkoma wytycznymi:

  • wydawane jest dla określonego cudzoziemca,

  • wydawane jest dla określonego pracodawcy,

  • wydawane jest na określone stanowisko, rodzaj, miejsce i czas wykonywanej pracy,

  • z ustalonym wynagrodzeniem,

  • na określony okres czasu.

 

Zobacz również: Jakie zezwolenia dla cudzoziemców określamy mianem jednolitych?