Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego?


Sprawozdanie finansoweSprawozdanie finansowe jest dokumentem, który dokładnie przedstawia sytuację finansową danej firmy. Dotyczy minionego roku obrachunkowego, a sporządza się je na dzień bilansowy dla danej działalności. Należy do obowiązków spółek kapitałowych, osobowych oraz osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Ważne jest, aby wymienione podmioty dokonywały regularnej ewidencji w księgach rachunkowych i wybrały tę właśnie opcję jako sposób ewidencjonowania zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Sporządzanie sprawozdania finansowego to obowiązek przedsiębiorcy, jednak można je powierzyć pracownikowi biura rachunkowego. Dokument należy składać do KRS oraz Krajowej Administracji Skarbowej w formie elektronicznej.

 

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

  • Bilans, czyli najważniejsza część dokumentu. Stanowi zestawienie aktywów oraz pasywów przedsiębiorstwa. Sporządza się go na początek oraz koniec okresu sprawozdawczego,
  • rachunek zysków i strat, czyli informacja o ogólnym wyniku finansowym działalności. Ta część również stanowi ważny element sprawozdania finansowego, ponieważ przedstawia zdolność firmy do generowania zysków,
  • rachunek przepływów pieniężnych, czyli podsumowanie przepływu środków w przedsiębiorstwie. Ta część musi uwzględniać również źródła i cele wykorzystania środków pieniężnych. Można ją podzielić na przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym, czyli informacja o zmianach w strukturze elementów, które składają się na ten kapitał oraz ich kierunek,
  • informacja dodatkowa, czyli wprowadzenie oraz dodatkowe wiadomości i objaśnienia.

 Aby sprawozdanie finansowe było kompletne, musi zawierać także kilka załączników. Chodzi przede wszystkim o:

  • sprawozdanie z działalności, które muszą złożyć spółki kapitałowe oraz komandytowo – akcyjne,
  • uchwałę mówiącą o podziale zysku lub pokryciu straty,
  • opinię lub sprawozdanie rewidenta, w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe podlegało badaniu,
  • uchwałę, która zatwierdza wymienione dokumenty.

 Zobacz również: Podatkowe rozterki cudzoziemców