Obsługa cudzoziemców

Istotną część oferty naszego biura księgowego w Poznaniu stanowi obsługa cudzoziemców. Udzielamy wsparcia osobom z zagranicy, które pragną podjąć pracę zarobkową w Polsce na legalnych zasadach lub już taką prace posiadają.

Zapewniamy kompleksową pomoc przy sporządzeniu następujących dokumentów:

  • Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie w Polsce pracy.
  • Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy mogą podejmować pracę w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy (w ciągu kolejnych 12 miesięcy). Zatrudnienie takie odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.
  • Zezwolenia na pobyt. Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego.

Pozwolenie na pracę cudzoziemców i inne usługi

Szczegółowy zakres usług obejmuje:

  • pomoc przy przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu rejestracji w celach podatkowych
  • analiza dochodów uzyskanych w czasie pracy w Polsce i za granicą, aby ustalić zakres opodatkowania
  • pomoc w przygotowaniu deklaracji podatkowych

planowanie zasad i warunków zatrudnienia w celu maksymalnej redukcji obciążeń podatkowych (m.in. uniknięcia podwójnego opodatkowania)